http://mfksnobben.se/images/faltregler.gif

·         MFK Snobbens Fältregler

·         För detta fält gäller SMFF:s säkerhetsregler och angivna lokala regler.

·         Vid flygning på höjd över 120 meter SKALL modellen omedelbart bringas ner till en höjd under 120 meter eller lägre om så krävs för att undvika kollision om ett bemannat luftfarartyg närmar sig.

·         Vid flygning med modeller tyngre än 25 kg skall de primära systemen vara dubblerade. Detta betyder bland annat: dubbla mottagare, dubbla batterisystem, minst två servon per primärroder etc. Vidare skall dessa modeller ha gåtts igenom och tekniskt granskats av en erfaren modellbyggare. Detta skall göras före provflygning och efter större reparationer eller modifieringar. Inspektionen skall dokumenteras på enklaste vis och dokumentet skall finnas med på fältet när modellen flygs.

·         Modeller större än SMFF:s definition på modellflygplan får inte flygas utan särskilt tillstånd.

·         Flygning skall enbart ske inom angivet och godkänt flygområde. Flygning över, nära eller emot depå, åskådare och parkering får inte förekomma.

·         Vid flygning med modell försedd med turbinmotor skall kolsyresläckare finnas inom räckhåll vid motorstart.

·         Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt.

·          Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats.

·         Modell skall vara märkt med pilotens namn och telefonnummer, väl synligt utan att demontera modellen. Mobiltelefoner får inte medföras innanför markerat område.

·         Uppställning av modeller, mekboxar och annan övrig materiel skall göras i depå.

·         Frekvensflagga med rätt färg och kanalnummer skall finnas på sändaren då o 27 MHz, 35 MHz eller 40 MHz-radioanläggningar används.

·          Innan sändaren slås på, måste rätt frekvensklämma hämtas och bäras synlig. o När sändaren inte används skall den förvaras frånslagen i sändarstället med inskjuten antenn eller avskruvad kortantenn. Detta gäller 27 MHz, 35 MHz och 40 MHzapparater.

·         Varvning av motorer i uppställningsdepån är förbjuden - skall ske på motorkörningplats.

·         Taxning i depå är förbjuden.

·         Ropa vid start JAG STARTAR.

·         Ropa vid landning JAG LANDAR.

·         Ropa vid problem NÖDLANDNING, och landa så snart som möjligt.

·         Undvik att flyga österut mot samhället, och flyg ej över depå, parkering och stuga.

·         Ha observation mot vägen som går vid fältkanten, den trafikeras ibland.

·         Bilar ställs på parkeringen under träden.

·         Respektera flygtiderna, som är mellan 9,00 – 22,00, och ljudnivån, som ej får överstiga
    84 dBA på 7 meters avstånd. Använd därför så effektiv ljuddämpare som möjligt.

·         Radioanläggningarna måste vara godkända – för allas säkerhet.

·         Frekvensklämma skall alltid hämtas ut innan man slår på sändaren, och man är
 ansvarig för att den egna sändaren är avstängd, när klämman lämnas tillbaka.

·         Motorerna får ej köras på högvarv i depån och man skall helst ha alla kamrater bakom propellern.

·         Under flygning samlas alla piloter på ett ställe. Triageln mellan landningsbanorna är fastställd som pilotruta om man inte är ensam på fältet.

·         Vid helikopterflygning skall man komma överens med övriga piloter om var man skall stå.

·         Vid linflygning måste övriga observera detta, och det är absolut förbjudet att springa in och ut ur cirkeln utan linflygarpilotens medgivande.

·         Åskådare och flygkamrater skall vistas bakom avspärrningen.

·         Skulle man krascha någonstans, måste största försiktighet iakttagas, för att inte förstöra någonting, och skulle så vara fallet måste styrelsen kontaktas.

·         Gästflygare skall informeras om fältreglerna av närmast ansvarig från klubben eller läsas igenom på av klubben uppsatta plakat.

·         Det är viktigt att man städar och håller rent efter sig.

·         Brott mot fält/säkerhetsreglerna kan medföra avstängning från aktuell flygplats.